Mobirise web design software

อินโดนีเซีย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก
- ทรัพยากรธรรมชาติมาก (น้ำมัน ถ่านหิน ทองคำ สัตว์น้ำ)
- เป็นแหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุดของไทย
- มีบทบาทสูงในกลุ่ม NAM และ OIC


ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA)
พื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
ประชากร 245.5 ล้านคน
ภาษาราชการ อินโดนีเซีย
ศาสนา อิสลาม (88%) คริสต์ (8%) ฮินดู (2%) พุทธ (1%) ศาสนาอื่น ๆ (1%)


ข้อมูลเศรษฐกิจ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ น้ำมัน เหล็ก ท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สิ่งทอ เคมีภัณฑ์
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์จากไม้ สิ่งทอ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ EU ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน สิงคโปร์

ปรับปรุง ณ : 2015-11-28