Mobirise web design software

สิงค์โปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์
- มีความมั่นคงด้านการเมืองภายในทำให้มีความต่อเนื่องของนโยบายในด้านต่าง ๆ และมีนโยบายการทูตเชิงรุก เป็นผู้นำของอาเซียนประเทศหนึ่ง
- เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านการค้าและบริการ โทรคมนาคม การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุรกิจที่ไม่ต้องอาศัยพื้นที่หรือทรัพยากรธรรมชาติ) โดยมีการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการโทรคมนาคมที่ทันสมัย
- เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับไทยในการเข้าถึงและขยายโอกาการค้าและการลงทุน
- มีระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีในเอเชีย มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและต่อเนื่อง
- มีรัฐบาลที่สะอาด มีการฉ้อราษฎรบังหลวงน้อย


ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม สาธารณรัฐสิงคโปร์
พื้นที่ 699.4 ตร. กม.
เมืองหลวง สิงคโปร์
ประชากร 4.6 ล้านคน
ภาษาราชการ อังกฤษ จีนกลาง มลายู และทมิฬ
ศาสนา พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต์ (14.6%) ฮินดู (4%) ไม่นับถือศาสนา (25%)
วันชาติ 9 สิงหาคม


ข้อมูลเศรษฐกิจ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร
สินค้าส่งออกที่สำคัญ เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ มาเลเซีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ไทย ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย
ตลาดส่งออกที่สำคัญ มาเลเซีย สหรัฐฯ สหภาพยุโรป

ปรับปรุง ณ : 2015-11-28