Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 58 สรุปแล้วคนไทย จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง สำหรับประชาคมอาเซียน

“การเตรียมความพร้อมของคนไทยมีความจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้คนไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถสูงเพื่อแข่งขันมิใช่เพียงในอาเซียน แต่ยังสามารถแข่งขันกับโลกภายนอกในฐานะเป็นพลเมืองอาเซียนคนหนึ่งด้วย”
คนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมจะแข่งขันจะต้องมีคุณลักษณะสำคัญ ดังนี้
1. มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและก้าวหน้า สามารถมองถึงโอกาสและสิ่งท้าทายและปรับตัวเองให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันต่อสิ่งท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
2. เปลี่ยนมุมมองและวิธีการคิดใหม่เป็น “มากกว่าประเทศไทย” และ “เราจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับอาเซียน” และขยายขอบเขตการคิดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานของตน
3. เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ เพื่อนบ้าน พัฒนาทักษะองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ศึกษาข้อมูลของประเทศ สมาชิกอาเซียน รวมทั้งกฎ ระเบียบต่างๆ ในอาเซียน ทำความรู้จักและเข้าใจ ประเทศสมาชิกอาเซียน และมีอัธยาศัยที่ดีต่อมิตรประเทศเหล่านี้
4. พัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญในสาขางานที่ตนทำงานอยู่ อาทิ เกษตรกรต้องขวนขวายหาข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลการเกษตรรอบตัวท่าน ลักษณะ การทำการเกษตรในประเทศเพื่อนบ้าน ต้นทุนและผลผลิตต่อไร่ ตลาดการส่งออก วัตถุดิบที่ใช้ ฯลฯ โดยต้องเน้นการมีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการ ของตลาดแรงงานที่สูงขึ้น พัฒนาสมรรถนะที่มุ่งสัมฤทธิ์ผล สมรรถนะการบริการ ในระดับนานาชาติ (เป็นมืออาชีพ) เพื่อเป็นแรงงานที่สำคัญของประชาคมอาเซียน
5. ใช้ประโยชน์จากจุดที่ตั้งของไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางของประชาคม อาเซียน และ “regional hub” พัฒนาศักยภาพของภาคเอกชน วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม และแรงงานไทยเพื่อแข่งขันในตลาดอาเซียน ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากการทำเขตการค้าเสรีต่างๆ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจ ในอาเซียน และจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปิดเสรี
6. เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียนในชุมชนหรือสถาบัน การศึกษาของตน เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน ให้รับทราบข้อมูลและพัฒนาการที่สำคัญในอาเซียน เนื่องจากโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ปรับตัวทัน

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด