Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 56 อัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) จะทำให้เรา เสียวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ของไทย จริงหรือไม่

การมีอัตลักษณ์อาเซียน หมายถึง การยอมรับในความหลากหลาย (diversity) ในด้านต่างๆ อาทิ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของอาเซียนที่รวมตัวกันอยู่บนความแตกต่างหลากหลาย ตัวอย่างอัตลักษณ์อาเซียน เช่น ธงและเพลงอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศยังสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตนได้ การมีอัตลักษณ์อาเซียนดังกล่าวจึงมิใช่ความพยายามที่จะทำให้ทุกประเทศสมาชิกมีวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม เหมือนกันหรืออย่างเดียวกัน

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด