Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 55 อาเซียนมีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขหรือไม่อย่างไร และประเทศไทยมีบทบาทด้านสาธารณสุข อาเซียนมากน้อยเพียงใด

• อาเซียนมีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข โดยดำเนินงานผ่านกลไก การประชุม ในระดับต่างๆ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers’ Meeting : AHMM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Official’s Meeting on Health Development : ASEAN SOMHD) และการประชุมระดับคณะทำงาน / ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวม 10 ด้าน ได้แก่
1. โรคติดต่อ
2. ความปลอดภัยด้านอาหาร
3. ความร่วมมือด้านเทคนิคเกี่ยวกับยา
4. การเตรียมพร้อมและรับมือกับโรคระบาด
5. การควบคุมยาสูบ
6. เอดส์
7. สุขภาพจิต
8. สุขภาพแม่และเด็ก
9. โรคไม่ติดต่อ
10. การแพทย์ดั้งเดิม
• การดำเนินงานด้านสาธารณสุขอาเซียนมีกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยประเทศไทยมีบทบาทนำที่แข็งขันในหลายด้าน เช่น ด้านการเตรียมพร้อมและรับมือโรคระบาด โดยทำหน้าที่เป็นประธานและ “Coordinating Office” ของ “เครือข่ายฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม” ในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (ASEAN+3) ด้านสุขภาพจิต ไทยได้ริเริ่มให้มีการจัดประชุมคณะทำงานสุขภาพจิตขึ้นเป็นครั้งแรกในอาเซียน และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานสุขภาพจิตอาเซียน (ASEAN Task Force on Mental Health : AMT) ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA)ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง HIA เป็นครั้งแรกและ ด้านการควบคุมยาสูบ โดยไทยเป็นผู้เสนอและผลักดันแนวคิด “Towards Smoke Free ASEAN Campaign” เมื่อปี 2554 เป็นต้น

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด