Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 54 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่

ณ ปัจจุบัน (มีนาคม 2556) ติมอร์-เลสเตมิได้เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ติมอร์-เลสเตได้แสดงความประสงค์ขอเข้าเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศอาเซียนกำลังพิจารณาหารือกันอยู่ เพราะหลักเกณฑ์การรับสมาชิกใหม่ จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของประเทศที่จะเข้าร่วมในทุกๆ ด้าน และการให้การสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการพิจารณารับประเทศใดประเทศหนึ่งเข้าเป็นสมาชิก จะต้องให้ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบร่วมกันด้วย

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด