Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 53 ในภาคเหนือและภาคใต้ของไทยจะพบปัญหาหมอกควัน จากไฟป่าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำทุกปี อาเซียนจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่

รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และใช้กรอบอาเซียนในการแก้ไขปัญหาด้วยในส่วนของอาเซียนได้มีข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อร่วมกันแก้ไข ป้องกัน ติดตาม บรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนร่วมกันโดยวิธีต่างๆ เช่น ควบคุมแหล่งที่เกิดไฟป่า / ไฟบนพื้นดิน พัฒนาระบบประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยี และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดสถานการณ์ โดยทุกๆ ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย จะร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมมือหาทางจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภูมิภาค 89

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด