Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 52 ในประเทศไทย มีสมาคมอาเซียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอาเซียนหรือไม่

มีและมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ ไทยเป็นประเทศแรกที่ได้จัดตั้งสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อปฏิบัติ ภารกิจสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยได้จัดทำเอกสารจดหมายข่าวเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยตั้งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 8 ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ จากสมาคม ฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.aseanthailand.org และที่อีเมล์ aseanthailand@hotmail.com

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด