Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 51 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการดำเนินงานเรื่องสตรีอย่างไร 86 และประเทศไทยให้ความสำคัญต่อประเด็นใดในความร่วมมืออาเซียนด้านสตรี

• ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญต่อประเด็นสตรี โดยมี คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) เป็นกลไกความร่วมมือด้านสตรีในระดับภูมิภาคอาเซียน เริ่มก่อตั้งเป็นโครงการสตรีอาเซียน (ASEAN Women’s Programme : AWP) เมื่อปี 2524 (ค.ศ. 1981) และมีการประชุมประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสตรีในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อพิจารณาโครงการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพการประชุมตามลำดับตัวอักษรชื่อประเทศ ประเทศละ 3 ปี
ประเทศไทยให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การผนวกแผนพัฒนาสตรีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การส่งเสริมกองทุนสตรี และการส่งเสริมบทบาทสตรีในการเมืองและตำแหน่งบริหารระดับสูงเป็นต้น
• เมื่อปี 2540 AWP ได้รับการยกฐานะเป็นคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Sub - Committee on Women : ASW) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นเจ้าภาพครั้งละ 2 ปี ซึ่งต่อมา ที่ประชุม ASW ครั้งที่ 20 เห็นชอบให้ปรับยกฐานะขึ้นเป็นคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) และที่ประชุม ACW ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนตุลาคม 2545 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้พิจารณาให้วาระเจ้าภาพของประเทศหมุนเวียนประเทศละ 1 ปี

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด