Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 50 อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการอย่างไร

อาเซียน ได้ประกาศทศวรรษอาเซียนของคนพิการ (ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทยและได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้บรรจุไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ 2554-2558 (ค.ศ. 2011-2015) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development) โดยผู้นำอาเซียนได้ประกาศทศวรรษ ดังกล่าวในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนตุลาคม 2554

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด