Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 49 คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children : ACWC) มีกิจกรรมส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในด้านใดบ้าง อย่างไร

คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ได้แก่
• การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
• สิทธิของเด็กในการเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีผลต่อเด็ก
• การค้าสตรีและเด็ก
• การมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองและการตัดสินใจต่างๆ ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย
• การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กพิการ
• ระบบการคุ้มครองเด็ก และสิทธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กวัยก่อนประถมศึกษา

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด