Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 47 เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิ รักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่

สวัสดิการเหล่านี้ รัฐบาลไทยให้เฉพาะประชาชนไทยที่มีสิทธิ์เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชนชาวไทย และไม่ได้เป็นข้อตกลงของอาเซียนที่ต้องทำ หรือใช้ด้วยกันทุกประเทศแต่ตามจังหวัดชายแดน เราจะเห็นคนของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับการรักษาพยาบาล และหมอรับตรวจให้นั้น เป็นเหตุผลด้านมนุษยธรรม สิ่งที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังจะดำเนินการร่วมกับเพื่อนสมาชิกอาเซียนประเทศอื่นๆ คือ การหาข้อมูลเปรียบเทียบว่า แต่ละประเทศให้ความช่วยเหลือหรือมีระบบสวัสดิการสังคมให้ประชาชน อย่างไรบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม มีระดับมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่สุด

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด