Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 46 จะติดธงอาเซียนคู่กับธงชาติไทยไว้ที่บ้าน ที่ทำการส่วนราชการไทยหรือโรงเรียนได้ไหม

แนวทางการใช้ธงอาเซียน
(Guidelines on the Use of ASEAN Flag)
ระบุว่า โดยปกติ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะติดธงอาเซียนที่สำนักเลขาธิการ อาเซียนแห่งชาติ และสามารถติดธงอาเซียนคู่ธงชาติได้ในงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกอาคารเป็นครั้งคราวได้ ในระหว่างการประชุมอาเซียน งานเฉลิมฉลองวันสถาปนาอาเซียน (8 สิงหาคม) งานพิธีการ นิทรรศการ หรืองานอื่นใดที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของอาเซียน ธงชาติของทุกประเทศเป็นของสูง เป็นที่เคารพ ดังนั้น การติดธงชาติ ประเทศต่างๆ และธงอาเซียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของธง ขนาดธงและเสาธงที่เท่าเทียมกัน เรียงลำดับการวางเสาธงที่ถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบและศึกษาแนวทางการใช้ธงอาเซียน (Guidelines on the Use of ASEAN Flag) ที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ที่เว็บไซต์กรมอาเซียน (www.mfa.go.th/asean) หรือสำนักเลขาธิการอาเซียน (www.aseansec.org)

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด