Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 44 เราใช้ตราสัญลักษณ์อาเซียนและชื่ออาเซียน เป็นเครื่องหมายการค้าได้ไหม

ตราสัญลักษณ์และชื่ออาเซียนเป็นลิขสิทธ์ิของสำนักเลขาธิการอาเซียน “เอาไปใช้ไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาต” อาเซียนมีการกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตไว้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนำตราสัญลักษณ์ หรือชื่ออาเซียนไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งอาจสร้างความเสื่อมเสียต่ออาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ ดังนั้น เอกสารหนังสือที่นำตราสัญลักษณ์อาเซียนไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงอาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ และชื่ออาเซียนในเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการอาเซียน (www.aseansec.org)

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด