Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 43 เหตุใดไทยจึงให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงในอาเซียน

ไทยเล็งเห็นความสำคัญของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) โดยประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ สามารถเชื่อมโยงได้กับประเทศต่างๆ ในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียนได้โดยสะดวกทำให้เกิดประโยชน์กับคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้ผลักดันข้อริเริ่มเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนมาแต่แรกเริ่มและเมื่อเดือน ตุลาคม 2553 ผู้นำอาเซียนประกาศให้การรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity : MPAC) เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชน

นอกจากนี้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน +3 ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ไทยยังได้ผลักดันให้มีการรับรองเอกสาร ASEAN +3 Partnership on Connectivity ซึ่งต่อยอดความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงในอาเซียนไปยังกรอบอาเซียน +3 ซึ่งรวมจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยความเชื่อมโยงเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนในปี 2558

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด