Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 42 บทบาทของครูในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง

ควรเน้นการพัฒนา “บุคลากร” การเปลี่ยนกรอบความคิดให้ข้ามแดนการหล่อหลอมอนาคตของอาเซียน การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นทั้งประชาชนของประเทศและประชาชนของอาเซียน ส่งเสริมการเตรียมทักษะการปรับทัศนคติและเพิ่มสมรรถนะ การเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างการเปิดโลกทัศน์ เป็นต้น

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด