Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 41 จริงหรือไม่ที่ประเทศไทยจะเลื่อนการเปิด-ปิดภาคการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น และเราจะได้ประโยชน์อะไร

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีการพิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีมติให้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของสากลโดยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีหลักสูตรนานาชาติ สามารถปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียน ได้ตั้งแต่ปี 2556

สำหรับปี 2557 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือให้ทุกหลักสูตรปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกันทั้งหมด โดยกำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนกลางเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียนกลางเดือนมกราคม

ประโยชน์ของการเลื่อนการเปิด-ปิดภาคเรียน คือ จะทำให้ระบบการศึกษาสอดคล้องกับระบบการศึกษาของอาเซียนและระบบการศึกษาสากล เพิ่มโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ซึ่งจะมีช่วงเวลาการเรียนการสอนที่สอดคล้องตรงกัน

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด