Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 39 คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) คืออะไร

คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) เป็นคู่มือสำหรับครูที่จะใช้ในการจัดทำหลักสูตรอาเซียน เป็นเอกสารต้นแบบหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักเลขาธิการอาเซียน องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) สำนักเลขาธิการ SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้มีการเปิดตัวเอกสารดังกล่าวในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 7 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด