Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 38 ทราบหรือไม่ว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน คืออะไร

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) เป็นโครงการความร่วมมือระดับอุดมศึกษาที่สำคัญของอาเซียน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 สมาชิกของเครือข่ายประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 26 แห่ง ที่ตั้งของสำนักงานเลขานุการ AUN อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายนี้เป็นความพยายามของอาเซียนที่จะเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาของภูมิภาค กิจกรรมที่สำคัญของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เช่น การเชิญมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคมาร่วมศึกษา วิจัยแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบสารสนเทศที่ผ่านมาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้จัดทำกิจกรรมที่สำคัญต่อการศึกษามากมาย เช่น ASEAN Study Programme, Student and Faculty Exchange Programme, Scholarships for Graduate Students at ASEAN Countries,Information Networking among ASEAN Universities และ Collaborative Research เป็นต้น

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด