Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 37 ระบบการโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาของอาเซียนคืออะไร

ระบบการโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาของอาเซียน (ASEAN Credit Transfer System : ACTS) เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network : AUN) ซึ่งขณะนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 26 มหาวิทยาลัยใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ยอมรับมาตรฐานหลักสูตร วิชาระหว่างกัน เปิดให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่สนใจในมหาวิทยาลัยของประเทศอื่นในอาเซียนได้ และนับเป็นหน่วยกิตการเรียนตามที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนกำหนด

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด