Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 35 หน่วยงานใดในประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน

หน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลัก (National Focal Point) ของไทย ที่ดูแลความร่วมมือของอาเซียนด้านการศึกษา คือ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการศึกษาเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ และเป็นหน่วยงานหลักในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา ของอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting on Education : SOM-ED) และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ( ASEAN Education Ministers Meeting : ASED)
นอกจากนี้ ในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ในกรอบการประชุมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด