Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 34 ตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาทำงานของอาเซียน ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยน ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานของไทยด้วยหรือไม่

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาทำงานที่ใช้ในการประชุมอาเซียนหรือติดต่อกันเป็นหลัก แม้ว่าจะไม่มีประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ใช้แพร่หลายในการติดต่อกับต่างประเทศทั่วโลกมานานแล้ว ดังนั้น เยาวชนไทยควรจะเร่งฝึกฝนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น รวมทั้งภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจะได้สื่อสารและทำงานกับเพื่อนบ้านอาเซียนและกับประเทศอื่นๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ เยาวชนไทยควรเรียนภาษาประจำชาติ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านให้มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการทำงานและการติดต่อระหว่างกันในประชาคมอาเซียน สำหรับข้าราชการหรือภาคเอกชนไทยที่มีส่วนร่วมกับกรอบความร่วมมืออาเซียนก็ควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการติดต่อเจรจาหรือร่วมประชุมหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด