Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 33 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำกรอบการเจรจาความตกลงต่างๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือไม่ อย่างไร

• หากความตกลงที่จะจัดทำเข้าข่ายเป็นความตกลงตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวคือ เป็นความตกลงที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามความตกลงได้ หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ประชาชนจะมีส่วนร่วมใน 2 ขั้นตอน คือ
(1) ก่อนการเจรจาความตกลง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับความตกลงนั้น โดยจะต้องเสนอกรอบการเจรจาความตกลงต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย
(2) หลังจากที่เจรจาความตกลงดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่ความตกลงจะมีผลใช้บังคับ คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของความตกลงนั้น และในกรณีที่การปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็วเหมาะสมและ เป็นธรรม

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด