Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 32 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะเตรียมความพร้อมอย่างไรในการเข้าสู่ AEC

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความสำคัญกับเศรษฐกิจ ไทยเป็นอย่างมาก โดยธุรกิจร้อยละ 99.76 ของไทยเป็น SMEs ซึ่งก่อให้เกิด การจ้างงานสูงถึงร้อยละ 83.89 ของอัตราการจ้างงานทั้งหมด
• ในแผนงานการจัดตั้ง AEC ถือว่าความร่วมมือของอาเซียนด้าน การพัฒนา SMEs เป็นการช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในภูมิภาคด้วย
• การเข้าสู่ AEC เป็นความท้าทายสำหรับ SMEs ในการเตรียม ความพร้อมและสร้างศักยภาพในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดย SMEs ควรเข้าใจในข้อตกลงต่างๆ ภายใต้ AEC และพิจารณาถึงผลกระทบเชิงลึกที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของตนเอง โดยมุ่งเน้นสาขาที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ เช่น ธุรกิจบริการ ซึ่งข้อตกลงภายใต้ AEC จะมีการเปิดเสรีในระดับที่สูงขึ้น และธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor intensive) เนื่องจากผู้ประกอบการจะมี การแข่งขันสูงกับผู้
• ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า รวมทั้งสร้างตราสินค้าของตนให้มีความแข็งแกร่ง อีกทั้งควรแสวงหาโอกาสทางการค้า และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับธุรกิจในต่างประเทศ เช่น การหาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งการลงทุนในการขยายหรือย้ายฐานการผลิตเพื่อปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะในด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีต้นทุนต่ำกว่าและการลงทุนในธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพ เช่น ร้านอาหาร สปา และนวดแผนไทย เป็นต้น
• สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการเข้าสู่ AEC มาตั้งแต่ปี 2552 โดยเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เช่น การสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ในอาเซียนด้านการส่งออกและการลงทุน และการสร้างเครือข่ายและการจัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาด รวมทั้งยังได้ทำ การศึกษาผลกระทบของ AEC ที่มีต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ไทยและผู้ประกอบการในประเทศอาเซียน +6 เป็นประจำทุกปี เพื่อขยายช่องทางทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ไทยด้วย
(ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธันวาคม 2555)

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด