Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 30 อยากทราบว่า อาเซียนมีความร่วมมือด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคจริงหรือ

• ประชาชนหรือผู้บริโภคเป็นหัวใจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น แผนงานการจัดตั้ง AEC จึงได้กำหนดแผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะสนับสนุนการสร้างความน่าเชื่อถือและการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างกัน ในอาเซียนไว้ ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล และการจัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาเซียนได้จัดตั้ง คณะกรรมการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (ASEAN Committee on Consumer Protection : ACCP) เพื่อเป็นหน่วยประสานงานหลักของอาเซียนในการดำเนินการ และกำกับติดตามการจัดทำกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับภูมิภาค เพื่ออำนวย ความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรวมตัวเป็นตลาดเดียวของอาเซียน • ในปี 2553-2555 ACCP ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำกลไก / แนวทางการแจ้งและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเกี่ยวกับสินค้า ไม่ปลอดภัยที่มีการเรียกคืน / ห้ามขายในประเทศสมาชิก การจัดทำเว็บไซต์ การเยียวยาผู้บริโภคของอาเซียน (ACCP Website on Consumer Redress : www.aseanconsumer.org) เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในเรื่องการเยียวยาผู้บริโภคของ อาเซียน และการจัดทำและเผยแพร่แผ่นพับเรื่องการร้องเรียนของผู้บริโภค อาเซียน (ASEAN Consumer Complaints Leaflet) เพื่อเป็นข้อมูลการเข้าถึง หน่วยงานหลักของประเทศสมาชิกในการรับเรื่องร้องเรียนผู้บริโภค เป็นต้น (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธันวาคม 2555)

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด