Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 29 อาเซียนมีความร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าหรือไม่ และเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานสินค้าเฉพาะอาเซียนเอง

• อาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการลดหรือเลิก อุปสรรคอันเกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากกฎระเบียบ ทางเทคนิคและมาตรฐานสินค้า ตั้งแต่ปี 2535 โดยคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่หารือกันเรื่องการตรวจสอบ / รับรองมาตรฐานสินค้า ปรับประสานมาตรฐาน และกฎระเบียบทางเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้า • อาเซียนมีแนวคิดที่จะไม่กำหนดมาตรฐานสินค้าเฉพาะอาเซียนเอง เนื่องจากจะใช้เวลามาก และหากมีมาตรฐานของอาเซียนเองแล้ว อาจขายสินค้าได้เฉพาะในอาเซียนเองเท่านั้น แต่อาจไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น องค์กร ISO และ WTO-TBT Obligations ดังนั้น อาเซียนจึงพยายามยกระดับมาตรฐานสินค้าของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทาง การค้าไม่เพียงแต่ในอาเซียนเอง แต่ยังเป็นการขยายการค้าในระดับระหว่าง ประเทศได้โดยไม่มีอุปสรรคด้วย • ขณะนี้ อาเซียนได้เริ่มปรับประสานด้านมาตรฐานสินค้าโดยเริ่มจาก สาขาที่มีความสำคัญลำดับแรกในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจก่อน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์การเกษตร (อาหารแปรรูป) ยานยนต์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ยา ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม) ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์ไม้ โดยสาขาที่สามารถปรับ กฎระเบียบให้เป็นแนวทางเดียวกันได้แล้ว คือ สาขาเครื่องสำอาง และสาขา ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนสาขาเครื่องมือแพทย์ ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา (ที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ธันวาคม 2555)

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด