Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 28 หากภาคเกษตรได้รับผลกระทบจาก AEC จะทำเช่นใด จะได้รับการสนับสนุนเยียวยาจากรัฐบาลหรือไม่

• เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำเป็นต้องปรับตัวใน 3 ด้าน คือ ปรับประสิทธิภาพการผลิต (ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่) ปรับคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานหลักปฏิบัติ ทางเกษตรที่ดี (Good Agriculture of Practice : GAP) เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดและผู้ซื้อ และคุณภาพสากล รวมทั้ง ปรับภาพลักษณ์สินค้าทั้งด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ เลือกกลุ่มเฉพาะ (niche market) สินค้าที่มีโภชนาการสูง และปรับบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เป็นต้น • ภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบ สามารถขอรับการสนับสนุนและ ความช่วยเหลือจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต รวมทั้งแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตร การช่วยเหลือเยียวยาจะอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุนปัจจัย การผลิต เทคโนโลยี งานวิจัย/พัฒนา การฝึกอบรม และการปรับโครงสร้าง การผลิต ผู้สนใจติดต่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ กรุณาติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 0-2561-4727 โทรสาร 0-2561-4726 www.oae.go.th/FTA E-mail : FTA@oae.go.th57

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด