Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 26 ภาคการเกษตรไทยจะได้ประโยชน์จาก การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างไร

• ตลาดส่งออกเปิดกว้างมากขึ้นจากการที่อาเซียนมีประชากรรวมกัน กว่า 600 ล้านคน • ส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นจากภาษีที่ลดลง สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ข้าว น้ำตาล นมและผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง ไก่แปรรูป อาหารแปรรูป สิ่งปรุงรสอาหาร เป็นต้น • สินค้าวัตถุดิบนำเข้าราคาถูกลง ทำให้ลดต้นทุนการผลิตเพื่อการส่งออก เช่น ปลา และสัตว์น้ำ • สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภค ในประเทศ • ส่งเสริมการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและ อาหารของไทย
• เสริมสร้างโอกาสในการลงทุน เช่น การขยายกิจการ หรือการย้าย ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงมีทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไทย ซึ่งจะเป็น การสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร ของไทย • สนับสนุนเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของไทยใน อาเซียน ในการกระจายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ อาหารและเกษตรแปรรูป • สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพบุคลากร / แรงงาน • ลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเพิ่มอำนาจการต่อรองของ ผู้บริโภค

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด