Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 24 เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้วการส่งออกสินค้าเกษตร ของไทยในอาเซียนภาษีเป็นศูนย์จริงหรือไม่

• ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศเดิม ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนฯ และฟิลิปปินส์ ต้องยกเลิกภาษี นำเข้าสินค้าทุกรายการภายในปี 2553 และให้ประเทศสมาชิกใหม่ (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ลดภาษีภายในปี 2558 ซึ่งรวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าทางการเกษตร แต่มีข้อยกเว้น ให้แต่ละประเทศสามารถกำหนดรายการ สินค้าอ่อนไหวที่คงภาษีนำเข้าได้ไม่เกินร้อยละ 5 ในส่วนของไทยได้กำหนดให้ เมล็ดกาแฟ มันฝรั่ง เนื้อมะพร้าวแห้ง และไม้ตัดดอก อยู่ในรายการสินค้าอ่อนไหว

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด