Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 23 ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทมีผลเช่นไร กับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน

ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทเป็นค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานที่จัดอยู่ในกลุ่ม แรงงานไร้ฝีมือซึ่งอาจเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แรงงานไร้ฝีมือในอาเซียนเข้ามาทำงาน ในประเทศไทยมากขึ้น ทดแทนการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือของไทย แต่การ เปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายวิชาชีพในกรอบอาเซียนไม่ได้รวมถึงแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว การเคลื่อนย้ายแรงงานมีผลมาจากอุปสงค์และอุปทานของ การจ้างงานในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน และเหตุผลด้านอื่นๆ ประกอบ เช่น คุณภาพชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน การเจรจาเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายวิชาชีพในกรอบอาเซียนจึงเป็นเพียง การลดอุปสรรคให้กับกลุ่มบุคลากรและวิชาชีพขั้นสูงที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติ ครบถ้วน

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด