Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 22 อะไรคือข้อผูกพันของประเทศไทยในความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา

“MNP มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก การเคลื่อนย้ายบุคลากร ที่ประสงค์จะให้บริการในประเทศสมาชิก ในสาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน โดยเกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองชั่วคราว การพำนัก ชั่วคราว และ การอนุญาตทำงานของบุคคลธรรมดา” ข้อผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากร 2 ประเภท เท่านั้น ได้แก่ (1) ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor : BV) ได้แก่ บุคคล ธรรมดา ที่จะเข้ามาพำนักในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านประชุมหรือติดต่อทางธุรกิจ เข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขายบริการ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยการพำนักดังกล่าว จะอนุญาตในชั้นต้นไม่เกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน 1 ปี (2) ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee : ICT) ได้แก่ ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคลนั้นต้องได้รับการจ้างโดยบริษัทดังกล่าวนอกประเทศไทยมาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย และต้องผ่านเงื่อนไข ความจำเป็นด้านการจัดการของกรมการจัดหางาน โดยการพำนักดังกล่าว จะอนุญาตไม่เกิน 1 ปี และอาจขยายระยะเวลาได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี • บุคลากรดังกล่าวจะมีการเคลื่อนย้ายได้ใน 25 สาขา ได้แก่ วิศวกรรม วิจัยตลาดและสำรวจความเห็น เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่ โทรคมนาคม การเงิน คอมพิวเตอร์ บริหารจัดการ ที่ปรึกษา ผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ สุขภาพ วิจัยและพัฒนา เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก่อสร้าง โรงแรม ให้เช่า เกี่ยวเนื่องกับประมง การแปล การศึกษา กีฬา โฆษณา เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้ จัดประชุม สิ่งแวดล้อม และการขนส่ง (ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด