Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 19 การเคลื่อนย้ายธุรกิจบริการของอาเซียนคืออะไร ครอบคลุมสาขาธุรกิจบริการใดบ้าง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ตกลงกันที่จะลด / เลิกข้อจำกัดต่อด้าน การค้าบริการภายในปี 2553 ใน 4 สาขาบริการสำคัญ ได้แก่ e-ASEAN (บริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม) การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ และการท่องเที่ยว โดยเป็นการเปิดให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาจัดตั้งธุรกิจได้มากขึ้น ถึงร้อยละ 70 และในปี 2556 เพิ่มสาขาโลจิสติกส์ สำหรับสาขาบริการอื่นๆ ที่เหลือ เช่น การบริการด้านวิชาชีพ ก่อสร้าง การศึกษา และสิ่งแวดล้อม จะมีความยืดหยุ่นการเปิดเสรีได้ภายในปี 2558

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด