Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 18 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้มีการค้าขายภายในอาเซียนกันเองอย่างเดียว ใช่หรือไม่

“ไม่ใช่” AEC ยังมีเป้าหมายที่จะรวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกด้วย โดยอาเซียนมีการจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่เจรจาต่างๆ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ผู้นำประเทศ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและ 6 ประเทศพันธมิตรที่มีการจัดทำเขตการค้า เสรีกับอาเซียนอยู่แล้ว (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) ได้ประกาศเริ่มการเจรจาการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบรอบด้านในระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ในช่วงต้นปี 2556 โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 ซึ่งการจัดทำ RCEP จะสนับสนุนให้ FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาเป็นรายประเทศมีมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น
การที่อาเซียนมี FTA กับประเทศคู่เจรจาต่างๆ จะทำให้อาเซียน สามารถขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า และเพิ่มพูนขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการในแต่ละประเทศสมาชิก รวมทั้งยังจะเพิ่มอำนาจการต่อรอง ของอาเซียนในเวทีการค้าโลกจากการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและชัดเจน อันจะส่งผลดี ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนและจะทำให้เกิดการจ้างงาน และ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองต่อไป

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด