Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 17 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอน ทางด้านศุลกากร

ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันแล้วในอาเซียน ในสินค้าหลายรายการ แต่อาเซียนยังต้องคำนึงถึงการอำนวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างกัน เพื่อให้การเปิดเสรีการค้ามีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาเซียนมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนทางด้านศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน โดยมีการจัดทำเป็น ลักษณะโครงการนำร่อง เช่น
(1) โครงการนำร่องเพื่อจัดตั้งระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ของอาเซียน (ASEAN Single Window : ASW) โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูล แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีการยื่น เอกสารเพียงครั้งเดียว และสามารถตัดสินใจในการตรวจปล่อยได้ในคราวเดียว
(2) โครงการนำร่องระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) ซึ่งจะช่วยปรับลดระยะเวลาการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โดยให้ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต สามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง แทนหน่วยงานภาครัฐ
(3) การใช้ใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Declaration Document : ACDD) ที่มีรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้ในการผ่าน พิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า / ส่งออก และใช้ผ่านแดนภายในอาเซียน ซึ่งขณะนี้ กรมศุลกากรอยู่ในระหว่างการพัฒนาข้อมูลใบขนสินค้าอาเซียน ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการจัดทำระบบ ASEAN Single Window
อาเซียนยังได้ร่วมกันจัดทำความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement on Customs) ซึ่งทุกประเทศได้ลงนามร่วมกันแล้วเมื่อเดือน มีนาคม 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และอยู่ระหว่างรอให้ประเทศ สมาชิกให้สัตยาบันเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
ในส่วนของการดำเนินการในประเทศ ศุลกากรไทยได้เริ่มนำแนวคิดของ Single Window มาประยุกต์ใช้สำหรับการนำเข้า การส่งออกมาตั้งแต่ปี 2541 โดยระบบดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า บริษัทเรือ สายการบิน และธนาคารต่างๆ และต่อมาพัฒนาเป็นระบบศุลกากรไร้เอกสาร (e-Customs) ให้บริการทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ และส่งผลให้การจัดอันดับของธนาคารโลก เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยดีมากขึ้น ตามลำดับ

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด