Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 16 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้วยังมีเอกสารผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวในโอกาสใด

• รัฐบาลไทยจัดทำความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนกับประเทศ เพื่อนบ้าน (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย) โดยมีเอกสารผ่านแดน ชนิดอื่นๆ ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การสัญจรไปมาระหว่าง คนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
(1) บัตรผ่านแดน (Border Pass) ออกให้สำหรับผู้ที่มีถิ่นลำเนา ถาวรอยู่ในพื้นที่ชายแดน มีอายุ ใช้งาน 1-2 ปี (แล้วแต่ประเทศ) ใช้ได้หลายครั้ง โดยสามารถติดต่อยื่นคำร้องขอทำบัตรผ่านแดนได้ที่ที่ว่าการจังหวัด หรือที่ ว่าการอำเภอในพื้นที่ชายแดน โดยมีค่าธรรมเนียม 200 บาท
(2) บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ออกให้ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่ชายแดน เฉพาะการเดินทางไทย-เมียนมาร์ และไทย-ลาว ใช้ได้เพียงครั้งเดียว ออกโดยสำนักงานของรัฐ ณ บริเวณจุดผ่านแดน โดยมีค่าธรรมเนียมครั้งละ 30 บาท
• เงื่อนไขในการใช้บัตรผ่านแดนและบัตรผ่านแดนชั่วคราว เช่น ห้วงเวลา ในการพำนักในต่างประเทศ และพื้นที่ ที่สามารถเดินทางเข้าไปได้ จะเป็นไปตาม ที่กำหนดไว้ในความตกลงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นๆ

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด