Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 14 เหตุใดประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน

โดยในปี 2535 อดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ได้เสนอ ให้อาเซียนร่วมมือกันในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) เพื่อส่งเสริมปริมาณการค้าในภูมิภาค ลดต้นทุนในการผลิตและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

การรวมตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียนมีความสำคัญกับประเทศไทยมากขึ้นโดยตั้งแต่ปี 2545 อาเซียนกลายเป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของไทย (ปี 2556 ประมาณร้อยละ 26) และไทยได้เปรียบดุลการค้าตลอด การที่เข้าสู่ AEC จะกลายเป็นตลาดที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน และการขยายการรวมตัว ของอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งจะทำให้เกิดตลาดที่มีประชากรรวมกว่า 3 พันล้านคน หรือประมาณร้อยละ 50 ของประชากรโลกทั้งหมด นอกจากนี้ ไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่เอื้อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ โดยรวมกับคนไทยในส่วนต่างๆ ของประเทศ

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด