Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 13 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอำนาจหน้าที่ใด

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานและมีปลัดกระทรวงหรือผู้แทนจากทุกกระทรวง ผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคเอกชน 3 สถาบันร่วมเป็นกรรมการโดยมีอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเป็นกลไกสำหรับการตัดสินใจร่วมกันของหน่วยงานไทยในด้านนโยบาย เป็นการประสานงานระดับสูงเพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหรือเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และท่าทีของไทยในการเข้าร่วมกรอบความร่วมมืออาเซียน ประสานนโยบายและท่าทีสำหรับการดำเนินการต่างๆ และเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน ซึ่งอาเซียนมีเป้าหมายในปี 2558

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด