Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 10 อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง • ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยจะต้องปรับการดำเนินการ ในภาครัฐให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเป็นประชาคม โดยเฉพาะในด้าน การมีประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส • ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นจะต้องมีท่าทีที่ใกล้เคียงหรือ ร่วมกันมากขึ้นในประเด็นความท้าทายระดับโลกต่างๆ • ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมมือกันจัดการกับปัญหาความมั่นคง รูปแบบใหม่อย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ และยาเสพติด เป็นต้น ด้านเศรษฐกิจ ในขณะที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปรับกฎระเบียบ / กฎหมายภายใน เพื่อให้ สอดคล้องกับข้อผูกพันของไทยใน AEC เช่น ด้านการค้าบริการ ผลการศึกษาพบว่า ไทยยังคงปกป้องภาคบริการ อยู่มากและการเปิดเสรีการค้าบริการของไทยยังไม่เกินไปกว่าระดับที่กฎหมาย ที่มีอยู่ในปัจจุบันอนุญาตให้ทำได้ ด้านการลงทุน ไทยอาจต้องพยายามปรับนโยบายการลงทุนให้ สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนภายในประเทศและความเหมาะสม กับความต้องการของเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น รวมทั้งควรจัดทำข้อมูล เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในด้านการพัฒนา SME ควรเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ของ SME มากขึ้น ส่วนเรื่องนโยบายการแข่งขัน ผลการศึกษาพบว่าไทยยังขาดแนวทาง / วิธีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ชัดเจน ด้านสังคมและวัฒนธรรม • ไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับกับการที่ประชาชนจะมีความใกล้ชิด กันมากขึ้น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์ (identity) ร่วมกัน ของอาเซียน ฯลฯ • สร้างความพร้อมในการมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นกับประเทศสมาชิก อาเซียนอื่น เพื่อบริหารจัดการกับปัญหาที่จะกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ เช่น การจัดการกับภัยพิบัติ การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และการเชื่อมโยง ระบบการศึกษาระหว่างกัน • และที่สำคัญมาก คือ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน เพื่อรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียน

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด