Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 9 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน

ผลประโยชน์ด้าน APSC
• สนับสนุนให้ไทยมีความมั่นคงทางด้านการเมือง โดยไทยเป็นส่วนหนึ่ง ของภูมิภาคที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ และมีการแก้ไขข้อพาทต่างๆ ด้วยสันติ
• สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ประเทศสมาชิก
• ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ข้ามชาติ หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาค
• สนับสนุนการมีท่าทีร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ และเพิ่มอำนาจ ต่อรองในการเจรจากับประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ โดยเสียงของ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศย่อมมีพลังมากกว่าเสียงของ เพียงประเทศเดียว
ผลประโยชน์ด้าน AEC
• AEC จะทำให้เกิดการเพิ่มพูนการค้าสินค้า เมื่อลดภาษีสินค้า ผู้บริโภค จะได้ประโยชน์จากการที่ราคาสินค้านำเข้าถูกลง เพิ่มกำลังซื้อของประชาชน
• AEC ทำให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ขึ้นโดยรวม 10 ประเทศ มีประชากรกว่า 600 ล้านคน สินค้าไทยและธุรกิจไทยที่มีความชำนาญ เช่น ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สุขภาพ สินค้าเกษตร สินค้ารถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ จะมีโอกาสมากขึ้น ซึ่งอาเซียนจะเป็นฐานการส่งออก สำคัญไปยังตลาดภายนอก ไม่ว่าจะเป็นตลาดจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ ด้วย
• ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในด้านการปรับระเบียบ กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ของอาเซียนที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการขจัดมาตรการและการกีดกันต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
• ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือหรือวิชาชีพมากขึ้นในอนาคต ไทยจะได้รับประโยชน์จากสาขาวิชาชีพที่อาเซียนได้ตกลงร่วมกันในสาขาวิชาชีพที่ไทยมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือต่อไป
• AEC จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับสภาพการแข่งขันที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยต้องเร่งปรับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์โดยตรงผลประโยชน์ด้าน ASCC
• ผลักดันให้ไทยเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยประชาชนเป็นหัวใจของการสร้างประชาคมอาเซียน
• ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นในการดำเนินงานตามแผนงานจัดตั้ง ASCC โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อสังคม เช่น โรคระบาดต่างๆ และยาเสพติด การส่งเสริมการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม รวมถึงความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น ภัยพิบัติ เป็นต้น

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด