Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 8 ASEAN Common Visa คืออะไร

ASEAN Common Visa เป็นข้อริเริ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในอาเซียน โดยแทนที่ จะต้องขอวีซ่าจากประเทศต่างๆ เป็นรายประเทศ ก็สามารถขอวีซ่าจากประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียนเพื่อใช้ประกอบการเดินทางภายในกลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียนได้เลย แต่ยังต้องผ่านการตรวจการเดินทางเข้า-ออกเมืองตามด่านต่างๆ ขณะนี้ อาเซียนกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ ASEAN Common Visa โดยจะประเมินผลดีผลเสีย ปัญหาและอุปสรรค ขณะเดียวกัน มีความจำเป็นที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามจุดผ่านแดนต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ไทยและกัมพูชาได้เริ่มใช้ ACMECS Single Visa ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถยื่นขอเพื่อใช้เดินทางเข้า ประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสู่การออกวีซ่าให้กับ 10 ประเทศในอนาคต ในส่วนหนึ่ง การใช้ ASEAN Common Visa จะเป็นความท้าทาย กับอาเซียนและประเทศไทย โดยเฉพาะการเตรียมการรับมือกับปัญหาอาชญากรรม ข้ามชาติต่างๆ เช่น การลักลอบขนยาเสพติด การค้ามนุษย์ การก่อการร้าย รวมถึงปัญหาโรคระบาด โรคติดต่อ

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด