Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 7 อาเซียนมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

อาเซียนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคตลอดมา โดยเมื่อปี 2519 ได้จัดทำสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC) ซึ่งเป็นการกำหนดหลักการดำเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาค และต่อมาได้เชิญชวนให้ประเทศนอกภูมิภาค เข้าเป็นภาคี TAC ด้วย เพื่อช่วยเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ปัจจุบัน (สถานะเดือนกุมภาพันธ์ 2556) TAC มีภาคี 30 ประเทศ และ 1 กลุ่มประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนฯเวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ปาปัวนิวกินี จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ปากีสถาน เกาหลีใต้ รัสเซีย มองโกเลีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ติมอร์-เลสเต ศรีลังกา บังกลาเทศ เกาหลีเหนือ สหรัฐฯ ตุรกี แคนาดา สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรฯ และบราซิล โดยคาดว่านอร์เวย์จะเข้าเป็นภาคีในปี 2556 เช่นกัน

นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ริเริ่มจัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ ASEAN Regional Forum(ARF) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวม 26 ประเทศและอีก 1 กลุ่มประเทศ เพื่อเป็นเวทีหารือเพื่อส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยการสร้าง ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศผู้เข้าร่วม

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด