Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 6 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชน

วัตถุประสงค์หลักของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คือ การส่งเสริม รักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐาน ความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนต้องการให้ประเทศสมาชิก มีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันบนหลักการสำคัญที่ยึดมั่นควบคู่กันไป คือ การไม่แทรกแซงกิจการภายในและการส่งเสริมค่านิยมของประชาคม เช่น การเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส การมีประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และหลักการนิติธรรมในอาเซียน โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนยังต้องการให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ความมั่นคงที่ครอบคลุมมิติต่างๆ เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน โดยเฉพาะการรับมือกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหาร จัดการภัยพิบัติ โรคระบาด การก่อการร้าย ปัญหาโจรสลัด อาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และการฟอกเงิน ฯลฯ นอกจากนี้ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนยังมีเป้าหมายที่จะให้ ภูมิภาคมีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ภายนอกภูมิภาค โดยเน้นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดขึ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ ของประชาคมและประชาชนอาเซียน

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด