Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 1 อาเซียนและประชาคมอาเซียนแตกต่าง หรือเหมือนกันอย่างไร

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : Association of Southeast Asian Nations) เป็นองค์กรความร่วมมือ ระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพ ในภูมิภาค โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาเซียนมีความร่วมมือในหลายด้าน ที่ได้สนองตอบผลประโยชน์และความต้องการของประเทศสมาชิก ในขณะที่ ประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Community (AC) เป็นเป้าหมายความร่วมมือ 3 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย

• ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security community : APSC)
• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)
• ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
ซึ่งผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนตุลาคม 2546 โดยการดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย ทั้ง 3 ด้านของประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่ต่อยอดจากความร่วมมืออาเซียน ที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งมีการดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้น

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด