Mobirise web design software

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเชียน

58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 1 อาเซียนและประชาคมอาเซียนแตกต่าง หรือเหมือนกันอย่างไร

ข้อที่ 2 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใดในปี 2558

ข้อที่ 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างจากประชาคมอาเซียนอย่างไร

ข้อที่ 4 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกัน

ข้อที่ 5 แล้วอาเซียนมีความร่วมมือทางการเงินอะไรบ้าง

ข้อที่ 6 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเกี่ยวข้องกับประชาชน

ข้อที่ 7 อาเซียนมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ข้อที่ 8 ASEAN Common Visa คืออะไร

ข้อที่ 9 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 10 อะไรคือความท้าทายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อที่ 11 ไทยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

ข้อที่ 12 เลขาธิการอาเซียนคือใคร มีหน้าที่อะไร และมีวิธีการคัดเลือก หรือสมัครอย่างไร

ข้อที่ 13 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอำนาจหน้าที่ใด

ข้อที่ 14 เหตุใดประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ข้อที่ 15 ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือที่เรียกว่า วีซ่า (Visa) หรือไม่ อย่างไรบ้าง

ข้อที่ 16 นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) แล้วยังมีเอกสารผ่านแดนชนิดอื่นอีกหรือไม่ และคนไทยจะใช้เอกสารผ่านแดนดังกล่าวในโอกาสใด

ข้อที่ 17 อาเซียนดำเนินการอย่างไรบ้างในการลดขั้นตอน ทางด้านศุลกากร

ข้อที่ 18 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้มีการค้าขายภายในอาเซียนกันเองอย่างเดียว ใช่หรือไม่

ข้อที่ 19 การเคลื่อนย้ายธุรกิจบริการของอาเซียนคืออะไร ครอบคลุมสาขาธุรกิจบริการใดบ้าง

ข้อที่ 20 ช่วยอธิบายด้วยว่า รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการ ของอาเซียนเป็นอย่างไร

ข้อที่ 21 เมื่อรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างอิสระเสรีจริงหรือ

ข้อที่ 22 อะไรคือข้อผูกพันของประเทศไทยในความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา

ข้อที่ 23 ค่าจ้างแรงงาน 300 บาทมีผลเช่นไร กับการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน

ข้อที่ 24 เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้วการส่งออกสินค้าเกษตร ของไทยในอาเซียนภาษีเป็นศูนย์จริงหรือไม่

ข้อที่ 25 สินค้าไทยที่จะสามารถส่งออกไปในตลาดอาเซียนมากขึ้นและที่อาจต้องปรับตัวหลังการเปิดเสรีการค้าอาเซียน มีอะไรบ้าง

ข้อที่ 26 ภาคการเกษตรไทยจะได้ประโยชน์จาก การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างไร

ข้อที่ 27 ภาคการเกษตรไทยมีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียนอย่างไร

ข้อที่ 28 หากภาคเกษตรได้รับผลกระทบจาก AEC จะทำเช่นใด จะได้รับการสนับสนุนเยียวยาจากรัฐบาลหรือไม่

ข้อที่ 29 อาเซียนมีความร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าหรือไม่ และเหตุใดจึงไม่กำหนดมาตรฐานสินค้าเฉพาะอาเซียนเอง

ข้อที่ 30 อยากทราบว่า อาเซียนมีความร่วมมือด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคจริงหรือ

ข้อที่ 31 อะไรคือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน

ข้อที่ 32 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะเตรียมความพร้อมอย่างไรในการเข้าสู่ AEC

ข้อที่ 33 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำกรอบการเจรจาความตกลงต่างๆ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือไม่ อย่างไร

ข้อที่ 34 ตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาทำงานของอาเซียน ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยน ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานของไทยด้วยหรือไม่

ข้อที่ 35 หน่วยงานใดในประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียน

ข้อที่ 36 ประโยชน์ของความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาของอาเซียนมีอะไรบ้าง

ข้อที่ 37 ระบบการโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาของอาเซียนคืออะไร

ข้อที่ 38 ทราบหรือไม่ว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน คืออะไร

ข้อที่ 39 คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) คืออะไร

ข้อที่ 40 คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียนมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้าง

ข้อที่ 41 จริงหรือไม่ที่ประเทศไทยจะเลื่อนการเปิด-ปิดภาคการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น และเราจะได้ประโยชน์อะไร

ข้อที่ 42 บทบาทของครูในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง

ข้อที่ 43 เหตุใดไทยจึงให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงในอาเซียน

ข้อที่ 44 เราใช้ตราสัญลักษณ์อาเซียนและชื่ออาเซียน เป็นเครื่องหมายการค้าได้ไหม

ข้อที่ 45 ท่านรู้จักธงอาเซียนหรือไม่

ข้อที่ 46 จะติดธงอาเซียนคู่กับธงชาติไทยไว้ที่บ้าน ที่ทำการส่วนราชการไทยหรือโรงเรียนได้ไหม

ข้อที่ 47 เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว คนชาติอื่นๆ จะได้รับสิทธิ รักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ เช่นเดียวกับคนไทยหรือไม่

ข้อที่ 48 อาเซียนมีกลไกเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหรือไม่

ข้อที่ 49 คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children : ACWC) มีกิจกรรมส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในด้านใดบ้าง อย่างไร

ข้อที่ 50 อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการอย่างไร

ข้อที่ 51 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการดำเนินงานเรื่องสตรีอย่างไร 86 และประเทศไทยให้ความสำคัญต่อประเด็นใดในความร่วมมืออาเซียนด้านสตรี

ข้อที่ 52 ในประเทศไทย มีสมาคมอาเซียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอาเซียนหรือไม่

ข้อที่ 53 ในภาคเหนือและภาคใต้ของไทยจะพบปัญหาหมอกควัน จากไฟป่าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นประจำทุกปี อาเซียนจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่

ข้อที่ 54 ติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม่

ข้อที่ 55 อาเซียนมีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขหรือไม่อย่างไร และประเทศไทยมีบทบาทด้านสาธารณสุข อาเซียนมากน้อยเพียงใด

ข้อที่ 56 อัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) จะทำให้เรา เสียวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ของไทย จริงหรือไม่

ข้อที่ 57 ทราบหรือไม่ว่า ดอกไม้ประจำประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศมีอะไรบ้าง

ข้อที่ 58 สรุปแล้วคนไทย จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง สำหรับประชาคมอาเซียน

ที่อยู่
600 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ : 0-5444-9601 ต่อ 26719
โทรสาร : 0-5444-9588

ขึ้นบนสุด